Xe Vắt Nước Hai Ngăn IPC SECC00037 Hồ Chí Minh- Đà Năng- Hà Nội

Xe Vắt Nước Hai Ngăn IPC SECC00037
Với loại xô này nước dơ và nước sạch được tách riêng giúp việc làm vệ sinh thuận lợi hơn cho người dùng.